ASTA is een organisatie zonder juridische structuur en is de “linking-pin” in de concretisering van de Intentieverklaring Duurzame Werkgelegenheid. De deelnemende partijen verplichten zich om duurzaam de samenwerking te versterken en in de uitvoering mee te werken aan het behalen van de gezamenlijk vast te stellen doelstellingen en de reeds vastgestelde doelstellingen. Alle deelnemende partijen brengen (inkind) uren en/of materialen en/of financiële middelen in om deze doelen te kunnen behalen.

Het netwerk is beleidsarm: er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren in de regio en de doelstellingen van de aangehaakte partijen. Wel vindt er openheid en uitwisseling plaats van bestaande beleidsontwikkelingen.